Географска енциклопедија

Алувијална земљишта од

Алувијално земљиште - је ... Шта је алувијално земљиште?
алувијална тла
цм. Интразонална тла .

Географија. Савремена илустрована енциклопедија. - М .: Росмен. Уредио проф. А. П. Горкина. 2006.


.